Odsjek za pedagogiju

05/05 2020

Odluka o diplomskim radovima 2019./2020.

Na sjednici Vijeća Odsjeka donesena je Odluka o diplomskim radovima kojom se uređuje postupak prijave diplomskih radova, imenovanja mentora i povjerenstava, organizacije i obrane diplomskih radova, a koja sadrži i opće upute za pisanje diplomskih radova te upute za prijavu istraživanja Povjerenstvu za etičnost u pedagogijskim istraživanjima Odsjeka za pedagogiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Odluka o diplomskim radovima, kao i popratni prilozi i upute dostupni su na sljedećim poveznicama:

Odluka-o-diplomskim-radovima_2020

Obrazac odobrenja mentora za provedbu istrazivanja

Obrazac za prijavu istrazivanja povjerenstvu za eticnost

Prijedlog sadrzaja teorijskog istrazivanja

Prijedlog sadrzaja empirijskoga istrazivanja

Primjer naslovne i sljedece dvije stranice diplomskoga rada

Upute za navodenje literature i oblikovanje tablicnog i grafickog prikazivanja