Odsjek za pedagogiju

23/03 2022

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2021./2022.

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2021./2022. Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju svi studenti preddiplomskih, diplomskih te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu. U trenutku prijave rada moraju imati status studenta.

Studenti su dužni do četvrtka 30. lipnja 2022. do 16 sati:

  • prijaviti rad na mrežnim stranicama Sveučilišta
  • ispis cijelog prijavljenog rada (uključujući i potpisano obrazloženje mentora) u dva (2) uvezana primjerka i popratni dopis dostaviti u Urudžbeni ured Fakulteta (D-01)
  • elektronski primjerak rada i obrazloženja mentora dostaviti na e-mail adresu: rektorova@ffzg.hr.

Mentori svoje mišljenje o prijavljenom radu (najkasnije do četvrtka 30. lipnja 2022. do 16 sati) unose u aplikaciju korištenjem šifre koju im student dostavlja nakon prijave rada.

Za prijavu rada u kategorijama e) i f) potrebno je ispunjeni obrazac te  obrazloženje mentora do srijede 29. lipnja poslati na adresu rektorova@ffzg.hr kako bi radovi pravovremeno bili prijavljeni na stranicama Sveučilišta.

Studenti mogu pristupiti aplikaciji na mrežnim stranicama Sveučilišta svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom (ako studenti ne znaju korisničko ime ili lozinku, za pomoć se mogu obratiti administratoru korisničkih računa).

Molimo studente da nakon on-line prijave obavezno provjere status prijave u aplikaciji (pod „Pregled prijava“).

Svečana dodjela Rektorove nagrade održat će se na Sveučilištu u Zagrebu, a termin dodjele odredit će se naknadno.

Više informacija o natječaju dostupno je na stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Prilozi i poveznice: