Odsjek za pedagogiju

04/05 2022

Poziv studenti(ca)ma na uključivanje u realizaciju dijela istraživačkoga projekta na Odsjeku za pedagogiju

Pozivaju se studenti(ce) diplomskoga studija pedagogije zainteresirani/zainteresirane za transkripciju materijala prikupljenih u sklopu istraživačkoga projekta Dispozicije studenata nastavničkih studija za oblikovanje LGBTIQ inkluzivne odgojno-obrazovne prakse, koji realiziraju profesorice Bartulović, Širanović i Kušević, da se odazovu selekcijskome razgovoru koji će se održati 18. svibnja 2022. godine u 9:00 sati u prostoriji C-201. Predviđeni period transkribiranja materijala je ljetni semestar akademske godine 2021./2022. godine. Pri selekciji kandidat(kinj)a uzet će se u obzir sljedeći elementi:

  • položeni kolegiji Uvod u pedagogijska istraživanja i Kvalitativna istraživanja obrazovanja
  • prosjek ocjena na dosadašnjemu studiju
  • zainteresiranost za temu projekta
  • mogućnost obvezivanja na izvršavanje posla u dogovorenome roku, preko studentskoga ugovora.

Molimo zainteresirane kandidat(kinj)e da svoj dolazak na razgovor najave putem elektroničke pošte (mbartulo@ffzg.hr).